CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Lukas Bank S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Umowa kredytu z 2007 r.

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.

§ 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Umowa kredytu z 2008 r.

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.”

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

§ 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Umowa pożyczki z 2008 r.

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Pożyczka zostanie wypłacona w całości w terminie x dni roboczych po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków wypłaty pożyczki określonych w załączniku nr 2 do Umowy do równowartości (...) PLN (co stanowi kwotę (...) CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia (...) na rachunek (...).”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Pożyczka zostanie wypłacona przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu wypłaty pożyczki.”