kancelaria reditus

REGULAMIN PROGRAMU „AMBASADOR KANCELARII REDITUS”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin programu „Ambasador REDITUS” (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w programie organizowanym przez REDITUS SP. Z O.O. (dalej zwanym „Programem”), w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Programie, Nagrody przewidziane dla Uczestników Programu oraz sposób ich przyznawania i wydawania przez Organizatora.
2. Organizatorem Programu jest REDITUS SP. Z O.O. z siedzibą Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741784, REGON 380855690, NIP 6751655472, (dalej zwany „Organizatorem”).
3. Celem Programu jest promocja usług oferowanych przez Organizatora, a także nagradzanie Uczestników, którzy skutecznie zachęcają do nabycia usług Organizatora inne osoby/podmioty w zamian za co Uczestnicy otrzymują Nagrody.
4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zasady i regulamin Programu dostępne są na stronie: https://reditus.com.pl/ambasador a sam regulamin bezpośrednio na: https://reditus.com.pl/regulamin_program_ambasador_reditus.
6. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Programu.


II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Organizator - REDITUS SP. Z O.O. z siedzibą Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741784, REGON 380855690, NIP 6751655472, adres e-mail: kancelaria@reditus.com.pl; telefon +48123110939.
2. Program „Ambasador KANCELARII REDITUS” - zwany w dalszej części „Programem”- skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli firm, a także osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mający na celu promocję usług oferowanych przez Organizatora, w ramach którego Uczestnicy, w zamian za Skuteczne polecanie nabycia produktów i usług Organizatora innym osobom i podmiotom uzyskują Nagrody.
3. Uczestnik - Uczestnikiem może zostać każda osoba, będąca pełnoletnią osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przystąpiła do Programu, a następnie poleciła nabycie usług Organizatora innym osobom lub podmiotom, które następnie nie odstąpią skutecznie od ich nabycia (Uczestnik Polecający).
4. Nowy Klient (Polecony) - Klient, który w związku ze Skutecznym Poleceniem, zawarł z Organizatorem umowę zlecenie, dokonał w pełni płatności za prowadzenie sprawy przed Sądem z tytułu podpisanej umowy.
5. Skuteczne Polecenie - przez Skuteczne polecenie rozumie się polecenie przez Uczestnika (Polecającego) innej osoby lub podmiotu, której dane nie są już posiadane przez Organizatora, lub która nie jest już klientem Organizatora, oraz którego następstwem jest zawarcie przez Organizatora i Nowego Klienta umowy zlecenie obsługi prawnej od Organizatora oraz dokonania pełnej płatności za prowadzenie sprawy na etapie sądowym za ww usługę, jeżeli spełnione zostały warunki Programu określone w niniejszym Regulaminie. Podstawą do uznania Skutecznego Polecenia jest lista, o której mowa w pkt. V Ust. 12 i następne.
6. Nagroda - nagrodą jest jednorazowe przelew środków pieniężnych w walucie złoty polski (PLN) na konto bankowe Uczestnika, za każde Skuteczne Polecenie usług Organizatora, zgodnie z pkt VI. Za otrzymaną Nagrodą Uczestnik może dysponować dowolnie.
7. Formularz polecenia - formularz służący do polecania innych osób lub podmiotów przez Uczestnika Programu, który dostępny pod adresem https://reditus.com.pl/ambasador oraz w formie pliku PDF na stronie Organizatora https://reditus.com.pl/ambasador.
8. Formularz zgłoszeniowy - formularz przystąpienia do Programu „Ambasador REDITUS” zwany w dalszej części „Formularzem zgłoszeniowym”, służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu, do pobrania ze strony: https://reditus.com.pl/ambasador lub otrzymany od Doradcy Klienta.
9. Opiekun Klienta - przedstawiciel Organizatora (REDITUS SP. Z O.O.), osoba reprezentująca Organizatora w zakresie prezentacji, sprzedaży usług Organizatora oraz sprawowania opieki nad Klientami.
10. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie.


III. Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 1 listopada 2021 roku włącznie do odwołania.
2. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez publikację takiej informacji na stronie Programu pod adresem: https://reditus.com.pl/ambasador.


IV. Warunki przystąpienia do Programu

1. Program polega na nagrodzeniu Uczestnika, który zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Przystąpi do Programu poprzez Formularza zgłoszeniowy pod adresem: https://reditus.com.pl/ambasador, lub
b) uzupełni i wręczy poprawnie uzupełniony Formularz zgłoszeniowy Doradcy Klienta podczas spotkania, lub
c) prześle uzupełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: kancelaria@reditus.com.pl, lub
d) zawierając umowę z Organizatorem wyrazi zgodę na uczestnictwo w Programie.
2. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane Uczestnika:
- imię i nazwisko,
- numer telefonu komórkowego,
- adres e-mail,
- adres do korespondencji,
- Imię i nazwisko Opiekuna Klienta (opcjonalnie).
Uczestnik podczas Rejestracji ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu. O takich zmianach uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora.
3. Uczestnik uzupełniając Formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Programu i akceptacji jego postanowień, wypełniając go w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Programie.
4. Jeżeli Uczestnik uzupełniając Formularz zgłoszeniowy podał nieprawidłowe dane, Organizator może podjąć stosowne działania zmierzające do pozyskania poprawnych danych, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego podczas Rejestracji adres email lub numer telefonu, o ile dane kontaktowe zostały podane prawidłowo. Brak możliwości pozyskania poprawnych danych będzie oznaczało, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie.
5. Uczestnik uzupełniając Formularz zgłoszeniowy otrzymany od Doradcy Klienta lub pobrany ze strony: https://reditus.com.pl/ambasador ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu, o takich zmianach Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora.
6. Przystępując do Programu za pomocą Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu i akceptacji jego postanowień oraz wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz zgłoszeniowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Programie.
7. Za dzień przystąpienia Uczestnika do Programu uważa się dzień, w którym:
a) Uczestnik dokonał zgłoszenia na stronie Organizatora: https://reditus.com.pl/ambasador, lub
b) Uczestnik przekazał uzupełniony Formularz zgłoszeniowy Opiekuna Klienta, lub
c) Uczestnik przesłał prawidłowo uzupełniony Formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: kancelaria@reditus.com.pl.
8. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz po spełnieniu następujących warunków:
a). na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu
b). wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z Uczestnictwa w niniejszym Programie i nie wycofała tej zgody.
9. Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osób.
10. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora i członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Programu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.


V. Zasady i warunki programu

1. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Przedmiotem Programu jest nagradzanie Uczestników za skuteczne Polecenia usług Organizatora przez Nowych Klientów (Poleconych) w okresie trwania Programu.
3. Polecenie Nowego Klienta dokonuje się poprzez:
a) uzupełnienie formularza poleceń dostępnego pod adresem: https://reditus.com.pl/ ambasador i podanie następujących danych:
Dane polecającego (Uczestnika Programu):
- imię i nazwisko osoby polecającej,
- numer telefonu osoby polecającej,
- adres e-mail osoby polecającej,
Dane Nowego Klienta (Poleconego)
- imię i nazwisko polecanego Klienta,
- numeru telefonu polecanego Klienta,
- adres e-mail polecanego Klienta (opcjonalnie),
- miejscowość polecanego Klienta (opcjonalnie).
b) uzupełnienie formularza poleceń, który Uczestnik otrzymał od Opiekuna Klienta lub do pobrania jest ze strony: https://reditus.com.pl/ambasador, a następnie zostanie przekazał Opiekunowi Klienta lub przesłał do Organizatora w formie zdjęcia/skanu na adres mailowy: kancelaria@reditus.com.pl, zawierający następujące dane:
Dane polecającego (Uczestnika Programu):
- imię i nazwisko osoby polecającej,
- numer telefonu osoby polecającej,
- adres e-mail osoby polecającej,
Dane Nowego Klienta (Poleconego)
- imię i nazwisko polecanego Klienta,
- numeru telefonu polecanego Klienta,
- adres e-mail polecanego Klienta (opcjonalnie),
- miejscowość polecanego Klienta (opcjonalnie).
4. Warunkiem uznania Polecenia jest również wyrażenie przez Nowego Klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych. W przypadku braku takiej zgody lub żądania usunięcia danych Nowego Klienta, polecenie zostanie uznane za nieskuteczne. Dane Nowych Klientów są zbierane przy pomocy Platformy oraz Formularza poleceń za zlecenie Organizatora w ramach powierzenie przetwarzania danych.
5. Uczestnik otrzyma Nagrodę pieniężną, o której mowa w Pkt. V. za każde Skuteczne polecenie w okresie trwania Programu, po spełnieniu warunków, od których niniejszy Regulamin uzależnia przyznanie Uczestnikowi Nagrody oraz jeśli:
- Nowy Klient (Polecony) skutecznie zawrze umowę z Organizatorem;
- Nowy Klient (Polecony) nie odstąpi od podpisanej umowy z Organizatorem;
- Nowy Klient (Polecony) dokona opłaty w całości kosztów wynikających z faktu podpisania umowy z Organizatorem prowadzoną przed Sądem. Nagroda za Nowego Klienta (Poleconego) dokonującego płatności: abonamentowej, indywidualnie uzgodnionej lub nieponoszącego kosztu wynikającego z podpisania umowy z Organizatorem zostanie przekazana wyłącznie po opłaceniu zakończonej z sukcesem zleconej sprawie.
6. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody w Programie na podstawie danych podanych podczas Rejestracji lub zawartych w Formularz zgłoszeniowym oraz na podstawie danych z wewnętrznego systemu rejestrującego sprzedaż, w którym ewidencjonowani są Nowi Klienci, na zasadach określonych w Ust. 12 i następnych.
7. Uczestnik Polecający może nabyć prawo do wielu Nagród w trakcie trwania Programu, to znaczy może polecić dowolną ilość Nowych Klientów (Polecanych).
8. Uczestnik (Polecający) nie może wykonać Skutecznego polecenia wobec samego siebie – Nagroda nie przysługuje więc, gdy Nowy Klient jest tą samą osobą co Uczestnik (Polecający) lub gdy korzysta z produktów Organizatora najpierw jako konsument a następnie jako przedsiębiorca (lub odwrotnie).
9. Nowy Klient jeśli spełni warunki wymienione w Pkt. III., może wziąć udział w Programie również jako Uczestnik Polecający, przystępując do Programu Rejestrując się na stronie: https:// reditus.com.pl/ambasador, lub za pomocą Formularza zgłoszeniowego i polecając inne osoby.
10. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
11. Nagrody za polecenia są naliczane przez Organizatora w oparciu o zestawienie sprzedaży z każdego miesiąca kalendarzowego. Organizator będzie odpowiedzialny za opracowanie danych Uczestników w zakresie poleceń oraz weryfikacji zasadności przyznania Nagrody.
12. Organizator po upływie każdego kalendarzowego miesiąca okresu trwania Programu, o którym mowa w Pkt. III, nie później jednak niż w terminie 30 dni po jego upływie w oparciu o dane, o których mowa w Pkt. IV Ust. 2 sporządzi listę Uczestników uprawnionych do odbioru Nagrody za miesiąc poprzedzający sporządzenie tej listy wraz ze wskazaniem ostatecznej wartości Nagród należnych poszczególnym Uczestnikom za dany miesiąc kalendarzowy trwania Programu.
13. Organizator na podstawie listy uczestników, o której mowa w Ust 13 powyżej, dokonuje przekazania Nagrody.
14. Uczestnicy o przyznaniu Nagrody zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową na adres e-mailowy Uczestnika wskazany podczas Rejestracji lub drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer podany podczas Rejestracji, w terminie do 20 dni roboczych od upływu okresu, o którym mowa w Ust. 13.
15. W przypadku gdyby, Uczestnik dokonał polecenia potencjalnego Nowego Klienta, którego dane już są w posiadaniu Organizatora lub gdy potencjalny Nowy Klient jest już klientem Organizatora – takie zgłoszenie zostanie odrzucone, a Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości email, bądź wiadomością SMS, na dane wskazane w toku rejestracji, o której mowa w Pkt IV Ust. 1a powyżej.VI. Nagrody

1. W ramach Nagrody Uczestnicy otrzymują świadczenia pieniężne.
2. Za każde Skuteczne Polecenie:
- w sprawie o kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank konstrukcją waloryzacji oraz ubezpieczeń prowadzoną przed Sądem Uczestnik Polecający otrzymuje nagrodę pieniężną o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100).
3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom przez Organizatora wyłącznie bezpośrednio na numer rachunku bankowego zgodnie z Pkt. V ust.13 po uprzednim podania przez Uczestnika aktualnych danych mailowo:
- Numer rachunek bankowego Uczestnika,
- PESEL Uczestnika,
- Dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika,
- Informację, czy zgłaszający Uczestnik prowadzi działalność gospodarcza.
- Nazwę firmy Uczestnika (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą),
- NIP (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą),
- Adres firmy Uczestnika (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą)

VII. Podatek od Nagród

1. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, ale otrzymanie Nagrody nie pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, wartość przyznanej Nagrody stanowi przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Organizator w takim przypadku przygotuje i dostarczy Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu stosowne dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego, w oparciu o dane Uczestnika podane podczas Rejestracji. Z tytułu otrzymania Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa podatkowego obliczenia i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku wynikającego z faktu otrzymania Nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych podczas Rejestracji, na podstawie których są przygotowywane dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Uczestnik nie będzie miał roszczeń do Organizatora w przypadku, gdyby na Uczestnika zostały nałożone kary przez organy skarbowe w związku z nieprawidłowo wypełnionymi dokumentami podatkowymi, na podstawie błędnych danych Uczestnika, przekazanych Organizatorowi i Organizatora. Jeśli w takim przypadku kara zostanie nałożona na Organizatora, Organizator obciąży tymi kosztami Uczestnika, który podał błędne dane do rozliczenia podatku.
2. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, a otrzymanie Nagrody pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, po stronie Organizatora nie występują jakiekolwiek obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku otrzymania Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w momencie uzyskania Nagrody. Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi przychodami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.


VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z przyznawaniem Nagród, Uczestnicy zobowiązani są kierować bezpośrednio do Organizatora Programu w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail: kancelaria@reditus.com.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) wraz dokładnym opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora zakresie.
4. Organizator rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 30 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji zawierającej kompletną informację.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany podczas przystępowania do Programu. Alternatywnie, Organizator/Organizator może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Uczestnika składającego reklamację.


IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Nowych Klientów, zbieranych w ramach Programu jest REDITUS SP. Z O.O. z siedzibą Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków. Kontakt z administratorem, w zakresie danych, zebranych na podstawie Pkt. IV Ust. 3 możliwy jest poprzez adres email: kancelaria@reditus.com.pl lub pisemnie na adres siedziby. U Organizatora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: kancelaria@reditus.com.pl
2. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji usług objętych Programem Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem / Organizatorem: REDITUS SP. Z O.O. z siedzibą Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, adres email: kancelaria@reditus.com.pl.
4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora / Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana przez Uczestnika poprzez wypełnienie specjalnego formularza zmiany danych dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora / Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Administrator lub Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
6. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora / Organizatora, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora / Organizatora, w szczególności firmy obsługujące infolinię, systemy informatyczne, firmy którym zlecono wysyłanie informacji handlowych - przy, czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem / Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Podmioty te są zobowiązane do zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
7. Administrator oraz Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub niezbędne do prawidłowej realizacji Programu.
8. Administrator będzie zbierał również dane Nowych Klientów, których dane zostały przekazane przez Uczestników w ramach polecenia. W takim przypadku Administrator poinformuje Nowego Klienta o fakcie przetwarzania jego danych osobowych, zakresie oraz celu przetwarzania, jak i przysługujących Nowemu Klientowi prawach. Jeżeli nowy Klient nie wyrazi zgody na przetwarzania jego danych osobowych, dane te zostaną usunięte.
9. Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na usługi marketingowe Organizatora. W takim przypadku Uczestnik otrzyma stosowną klauzulę informacyjną, określającą zakres i cele przetwarzania oraz niezbędne dane kontaktowe wraz z informacją o przysługujących prawach.


X. Wykluczenie Uczestnika z Programu lub rezygnacja uczestnictwa w Programie

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
2. O wykluczeniu z Programu Uczestnik może zostać powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji lub drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do siedziby Organizatora bądź e- mailowego, które należy przesłać na adres: kancelaria@reditus.com.pl z dopiskiem „Rezygnacja z programu Ambasador REDITUS” z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie należne Nagrody naliczone Uczestnikowi zostaną anulowane.


XI. Zmiany Regulaminu Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie - obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem: https:// reditus.com.pl/regulamin_program_ambasador_reditus/ oraz na stronie: Programu https:// reditus.com.pl/ambasador.
2. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub poprzez publikację takiej informacji, wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie internetowej Programu: https://reditus.com.pl/ambasador.


XII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz formularza polecającego przez Uczestnika.
4. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://reditus.com.pl/regulamin_program_ambasador_reditus/, na stronie Programu pod adresem: https://reditus.com.pl/ambasador w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-11-01.